Logopedie

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v posledních letech přibývá počet dětí, které mají opožděný či nedostatečný vývoj řeči a vzhledem k faktu, že komunikace je nezbytným základem všech sociálních interakcí se pedagogové naší mateřské školy rozhodly se touto problematikou zabývat ve zvýšené míře a vytvořit projekt zaměřený právě na logopedickou prevenci. Cílem logopedické prevence je rozvoj jazykových dovedností u dětí s nerovnoměrným vývojem komunikačních dovedností, předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového projevu.

Pro rok 2016 se nám, díky úspěšnosti našeho projektu „ABCD kočka přede“ v rozvojovém programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“, který vyhlásilo MŠMT, podařilo získat dotací ze státního rozpočtu a projekt tak realizovat.

Projekt je zaměřený na zvýšení kvality předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje logopedické prevence a její zavedení do všech vzdělávacích oblastí v mateřské škole a to z důvodu podpory přirozeného a správného vývoje dětské řeči i rozvoje řeči u dětí s narušenou komunikační schopností. Zlepšení pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence prostřednictvím vybavení pracoviště MŠ moderními pomůckami – edukačními digitálními programy a komplexní pomůckou „Klokanův kufr“ – důležitými nástroji pro rozvoj logopedické prevence a kompetencí dětí ve všech oblastech předškolního věku dle RVP PV.

Projekt je rovněž realizován za podpory zřizovatele naší mateřské školy, kterým je Statutární město Jablonec nad Nisou a to právě vyčleněním prostředků poskytovaných do rozpočtu školy na úhradu     nákupu materiálu, včetně školních potřeb, učebních pomůcek a literatury, interaktivní výukové programy, souvisejících s projektem.

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat v roce 2016:

  • Rozvoj komplexních dovedností a získání kvalitních komunikačních kompetencí, příprava dětí na vstup do základní školy a zvládnutí řečových dovedností potřebných pro hladký průběh nácviku čtení, psaní, porozumění textu a celkovému dosažení co nejlepší úrovně kompetencí dětí před nástupem do školy dle RVP PV a ŠVP MŠ.

 

  • V rámci tvorby a realizace školního projektu na podporu rozvoje řečových a komunikačních dovedností dětí předškolního věku, včetně spolupráce s rodiči:
  1. Činnosti, hry, cvičení u dětí 5 – 6letých s opožděným vývojem v odpoledních

hodinách jedenkrát týdně, se zapojením rodičů do těchto aktivit.

Rodiče dětí 5 – 6letých s opožděným vývojem řeči  se budou mít možnost účastnit aktivit souvisejících s projektem, tak aby mohli následně rozvíjet řečové dovednosti dětí i v rodinném prostředí.

Jedná se odpolední aktivity nazvané „Hry a hříčky se slovíčky“ zaměřené na rozvoj:

– výslovnosti, gramatické správnosti řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

– rozvoj motoriky – hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky,

– smyslového vnímání – sluchovou percepci, fonematický sluch, zrakovou percepci,

rytmické schopnosti, rozumové schopnosti

– jazykových rovin zvukovou stránku řeči, slovní zásobu, gramatiku, sociální užití řeči

– správnou výslovnost hlásek – (prevence, ne náprava – tu mohou provádět pouze kliničtí

logopedové)

 

  1. b) Ve všech třídách a u všech věkových skupin dětí: logopedická prevence začíná každý den v 8,00hod.:

činnosti, hry, rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání. Při těchto činnostech bude na oblast rozvoje jazyka a řeči, logopedickou prevenci, kladen zvýšený důraz a výše uvedené činnosti budou zařazovány ve větší míře, než je obvyklé při běžné výchovně vzdělávací práci.

 

  • Modernizace vybavení MŠ pomůckami pro řečovou výchovu.

Žádáme rodiče, aby sledovali další informace o průběhu projektu logopedické prevence v šatnách jednotlivých tříd.