Koncepce

V současné době je přepracováván Školní vzdělávací program
Vzdělávací koncepce

Charakteristika školy: Mateřská škola se nachází v Jabloneckých Pasekách, poblíž sídliště Šumava. Je umístěná v krásném prostředí přírody Jizerských hor, v bezprostřední blízkosti lesa, čehož MŠ plně využívá v naplňování cílů Školního vzdělávacího programu – „Čtyři roční období ve školce plné pohody“. ŠVP PV vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, respektuje a rozvíjí cíle předškolního vzdělávání, je v něm zakomponován obsah vzdělávacích oblastí reflektující vývoj dítěte a tím přispívá dětem k osvojení životních kompetencí s důrazem na šťastně prožité chvíle, činnosti, hry v MŠ a celkovou připravenost dětí na vstup do ZŠ a dalšího života. MŠ pavilónová, součástí je prostorná zahrada s parkovou úpravou. Budova se skládá se ze tří vzájemně propojených pavilónů. Pavilóny A,B jsou jednopodlažní, zrcadlově totožné, propojené přízemní hospodářskou budovou C se suterénem.

Organizace vzdělávacího procesu: MŠ je čtyřtřídní, děti jsou do tříd zařazeny podle věku. Ve všech třídách probíhá výchovně vzdělávací proces dle RVP PV, ŠVP a vlastních TVP, které jsou vypracovány pro jednotlivé ročníky dětí a které z RVP PV i ŠVP vychází. Jednotlivé třídy jsou pro lepší orientaci dětí pojmenovány:

1. třída – Broučci – 3-4 leté děti
2. třída – Berušky – 4-5 leté děti
3. třída – Motýlci – 5-6 leté děti
4. třída – Včelky – 5-7 leté děti

Věcné podmínky: Mateřská škola Pohoda má dostatečně velké prostory – dle předpisů a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Je zajištěno dostatečné větrání, vymezení prostoru pro různé aktivity. Vybavení 1. a 4. třídy je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které odpovídají počtu dětí i jejich věku. Tyto jsou postupně obnovovány a doplňovány, vyřazovány nepoužívané.

Hračky , pomůcky, náčiní , ale i ostatní doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby si je děti sami mohly brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení , průběžně je uklízely. Děti se svými výtvory podílejí z převážné části na výzdobě MŠ. Výtvory dětí jsou obměňovány dle daného okruhu, či tématu.
Na budovu MŠ bezprostředně navazuje prostorná zahrada s parkovou úpravou. Pískoviště, která jsou dětmi využívána jsou chráněna sítí. Písek je obměňován. Bezpečnost dětí je zajištěna přímým dohledem pedagogických pracovnic.

Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, vhodná skladba jídelníčku. Děti mají k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně děti nutit do jídla. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, dostatečně flexibilní. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, dle počasí a kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek pohybu venku i v interiéru třídy. V denním programu dbáme na respektování individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku dětí.

Psychosociální podmínky: Ve školce usilujeme o klidnou příznivou atmosféru podporující přirozenou spontánnost dětí. Nově příchozím dětem je dána možnost postupné adaptace. Pedagogové respektují potřeby dětí, napomáhají jejich uspokojování. Jakékoliv projevy nerovností, zesměšňování a podceňování jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení z hlediska bezpečnosti dětí a pravidel soužití. Komunikace pedagoga s dětmi je vstřícná, empatická. Je kladen důraz na uplatňování pedagogického cíle s nabídkou. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě věku dítěte a potřebám jeho života. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi i mezi dětmi dbáme na projevech vzájemné důvěry, solidarity, pomoci a podpory, prevenci šikany.
Celou koncepci ve formátu word si můžete stáhnout:

Koncepce